การขอเงินอุดหนุนจากเทศบาล

การขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล

  

เงินอุดหนุนชุมชน...งานที่ต้องการมีส่วนร่วม

 


เทศบาลนครปากเกร็ด มีนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนชุมชน เพื่อให้ชุมชนนำงบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนในชุมชน ซึ่งให้ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนในวงเงิน 100,000 บาท  ในปี 2550 มีชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 61 ชุมชน 62 โครงการ ใช้งบประมาณ 6,062,300 บาท โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น

 

 •    โครงการจัดดูแลความสะอาดชุมชน
 •    โครงการพัฒนาชุมชนสะอาดน่าอยู่
 •    โครงการลานไม้หอมเอนกประสงค์ชุมชน
 •    โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 •    โครงการหน้าบ้านงามตา
 •    โครงการสนามเด็กเล่นชุมชน
 •    โครงการชุมชนสะอาดสดใสร่วมใจสามัคคี
 •    โครงการบ้านสะอาดปลอดขยะ พื้นที่สวย น้ำใส  ใจพัฒนาชุมชน
 •    โครงการปฏิบัติธรรม นำปัญญา พัฒนาจิตใจ เทิดไท้องค์ราชัน
 •    โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคร้าย

ซึ่งทุกโครงการล้วนเป็นโครงการเพื่อส่วนรวม   ชุมชนจะต้องจัดทำรายงานการใช้เงินและประเมินผลโครงการให้ทางเทศบาลทราบ  และประชาชนในชุมชนต้องตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไปด้วย
ในส่วนของชมรมและหน่วยงานต่าง ๆ เทศบาลให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนกับชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนและศูนย์พัฒนาครอบครัวนำร่อง ซึ่งมีโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนประจำปี 2550 ใช้งบประมาณ 1,506,400 บาท ได้แก่

 •  โครงการทักษะทางสังคม
 •  โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยวันสงกรานต์
 •  โครงการอบรมสัมมนาเรื่องภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 •  โครงการกิจกรรมเสริมทักษะในการเรียนรู้

 


นอกจากนี้เทศบาล ฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์บริหารร่างกายกลางแจ้งตามโครงการอุดหนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายให้แก่ชุมชน  เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนใช้ออกกำลังกายเสริมสมรรถนะของร่างกายให้ชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ๆ ละ 4 ชุด ใช้งบประมาณ 1,853,775 บาท ได้แก่

 •    ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 (สถานตั้ง คือ บริเวณสนามสาธารณะ 1 ม.ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3)
 •     ชุมชนคลองเลือกเอื้ออารี 1 (สถานที่ตั้ง คือ บริเวณสนามเด็กเล่นสโมสรการบินไทย)
 •    ชุมชนกฤษดานคร (สถานที่ตั้ง คือ บริเวณสนามเปตอง ซ.ราชพฤกษ์11)
 •    ชุมชนลานทอง (สถานที่ตั้ง คือ บริเวณพื้นที่ลานกีฬาเปตอง)
 •    ชุมชนพบสุข (สถานที่ตั้ง คือ บริเวณหัวถนน ซ.7)

ซึ่งผู้สูงอายุในชุมชนสามารถรับบริการได้ โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ชุมชนจะต้องช่วยกันดูแลรักษา โดยประธานชุมชนจะเป็นผู้ประสานงานกับทางเทศบาลนครปากเกร็ด ในการแจ้งผลการดำเนินการของโครงการ
สำหรับในปีงบประมาณต่อๆไป เทศบาลยังคงมีนโยบายในการให้การสนับสนุนชุมชนในหลากหลายกิจกรรมเหมือนเช่นเคย  โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ชุมชนที่เป็นสาธารณะเพื่อส่วนร่วมเป็นสำคัญ

 

 

           

หนังสือสั่งการ / ระเบียบ / คำสั่ง

 

 • Ÿ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 (Link)
 • Ÿ คำสั่งเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ 971/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน
  จากเทศบาลนครปากเกร็ด (Link)

การขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด / แบบฟอร์มเอกสาร

Ÿ ประเภทกิจกรรมที่ให้การอุดหนุนชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด

สรุปโครงการเงินอุดหนุนชุมชน
(กองสวัสดิการสังคม โทร.02-9609704-14 ต่อ 722)

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ดได้ที่
งานวิจัยและประเมินผล    กองวิชาการและแผนงาน
โทร.02-9609704-14 ต่อ 604