นโยบายและยุทธศาสตร์ / แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์