ชุมชนสังคมสงเคราะห์ / OTOP

 

OTOP

 

นโยบาย ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

วิธีการดำเนินการ
  1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนคัดเลือกผลิตภัณฑ์และร่วมคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  2. สำรวจผู้ผลิต และผู้ประกอบการในเขตเทศบาลฯ ที่สนใจสมัครลงทะเบียน
  3. จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน อบรมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน
  4. ส่งเสริมให้ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้เป็นวิทยากรอบรม และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน
ผลการดำเนินการของเทศบาล

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับการลงทะเบียนในปี 2559 จำนวน 48 ราย แยกเป็น

  1. ประเภทอาหาร จำนวน 12 ราย
  2. ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 ราย
  3. ประเภทของใช้ ศิลปประดิษฐ์ จำนวน 14 ราย
  4. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 14 ราย
ปัญหาและอุปสรรค

ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการรายย่อย กำลังการผลิตน้อย ไม่สามารถทำตามหลักเกณฑ์ในการสมัครเข้ารับลงทะเบียน OTOP ได้ เทศบาลจึงได้จัดทำโครงการ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต /ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่สามารถลงทะเบียน OTOP ให้มีศักยภาพมากขึ้น หรือมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเอง

รายชื่อผู้ผลิต OTOP ที่ได้รับการลงทะเบียนในปี 2559 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

ที่ผู้ประการ ชื่อ - สกุลชื่อผลิตภัณฑ์สถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
  ประเภทอาหาร 11 รายการ      
1 นายณัฐพล อัมพะวะผะลิน หมูแปรรูป 12 / 950 ม.5 ต.ปากเกร็ด 086-5607168
2 นายอนุชิต สุวรรณธาดา มะม่วงแช่อิ่มปลอดสารพิษ "ชั้นหนึ่ง"
มะดันแช่อิ่ม, มะกอกแช่อิ่ม,
มะปรางแซ่อิ่ม, มะขามแช่อิ่ม,
กระท้อนแช่อิ่ม, องุ่นแช่อิ่ม
39/481 ม.3 ต.บางพูด 081-2680598
3 นางประภา มาสสุภาวรรณ ข้าวยำสมุนไพร 131/1 ม.3 ต.บางพูด 082-3309353
4 นางชัชฏา เหมือนนิล ข้าวแต่นน้ำแตงโม "บ้านชัชฎา"
เมี่ยงคำ "บ้านชัชฎา"
100/345 ม.8 ต.บางพูด 083-1376797
5 นายระดม วรรณพัฒน์ ขนมปังอบเนยสดตรา "บิ๊กปัง" 44/2 ม.9 ต.บางพูด 081-8741164
6 นายพัทธนันท์ จารุกิจพิพัฒน์ ไข่เค็มมิสสะอาด, ไข่เยี่ยวม้ามิสเตอร์สะอาด 43/988 ม.8 ต.บางพูด 081-4580965
7 นางวลัยพร ฉิมลอย ขนมบัวลอยสมุนไพร, ขนมถ้วยสมุนไพร 20/502 ม.1 ต.บ้านใหม่ 082-9587468
8 นางปราณี มาสสุภาวรรณ แกงปักษ์ใต้ 156/16 ม.3 ต.บางพูด 086-6738652
9 บ.เจ เค เอนโซม์ ฟู๊ด จก. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   081-9366263
10 ร้อยชาชัก (นายจตุพร แสงเจริญ) ชาชักนมสดรสต่างๆ 99/100 ม.5 ต.ปากเกร็ด 081-4255482
11 นางสาวปาณิสรา เหล่าธนถาวร น้ำบูดูข้าวยำสมุนไพร   084-1975656
         
ที่ผู้ประการ ชื่อ - สกุลชื่อผลิตภัณฑ์สถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
  ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 8 รายการ      
1 นายบุญชุบ ไทยยิ่ง เครื่องประดับสตรี 10/17 ม.2 ต.คลองเกลือ 081-2409904
2 นางวรวรรณี ณ พัทลุง ชุดกระโปรงแซ๊กผ้าปักชาวเขา
กระเป๋าผ้าปักมือสตรี
กางเกงป้ายผ้าลินินผสมฝ้าย
เสื้อสำเร็จรูป
126/165 ม.5 ต.ปากเกร็ด 096-2644296
3 นางภูธร แป้นเกิด เสื้อบุรุษ 67/379 ม.5 ต.ปากเกร็ด 081-7763297
4 สยามเวนิช เสื้อยืดลายรดน้ำไทย   087-1022997
5 นายประสาท ขันทพัฒน์ เสื้อสำเร็จรูป   086-3645505
6 นางกาญจนา เนตรศรีทอง เสื้อสำเร็จรูป   086-7893676
7 บริษัท I.P.IMPORT EXPORT 45 CO.,LTD. เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ่ายย้อมสีธรรมชาติ 132/84 ม.3 ต.ปากเกร็ด 085-2549910
8 บางตลาดพัฒนา 1 กระเป๋าทำจากผ้า   089-902777
ที่ผู้ประการ ชื่อ - สกุลชื่อผลิตภัณฑ์สถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
  ประเภทของใช้ ศิลปประดิษฐ์ 14 รายการ      
1 นางกาญจนา สดศรี ผลิตภัณฑ์การบูร,
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว,
ดอกไม้ประดิษฐ์วัสดุแปรรูป
126/315 ม.5 ต.ปากเกร็ด 086-6738652
2 กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลปไทย แก้วเป่าประยุกต์ศิลปะไทย 12/9 ม.9 ต.บางพูด 089-9802073
3 นางสาวสมปอง ก๋งแหยม ชุดตุ๊กตาไทยประยุกต์ 24/24 ม.5 ต.บ้านใหม่ 081-8288985
4 นายถาวร ใจสว่าง เครื่องปั้นดินเผา 69 ม.3 ต.ปากเกร็ด 086-7736564
5 นางนิรมล ใจสว่าง งานไม้เขียนลาย 117/19 ม.3 ต.ปากเกร็ด 081-7539231
6 นายสุชาติ กิ่งสดศรี เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร 18/890 ม.5 ต.บางพูด 081-8742751
7 นายจีระเดช เหลืองสะอาด เรือจำลอง, โต๊ะหมู่จิ๋ว, งานไม้ 100/523 ม.5 ต.ปากเกร็ด 087-4164424
8 นางฐิตารีย์ พงษ์ไพร เครื่องประดับหินสี 57/67 ม.8 ต.บางตลาด 087-9860588
9 นางมณฑนีย์ สิงห์วารินไทย สิ่งประดิษฐจากไม้ 25/55 ม.5 ต.บ้านใหม่ 082-0047021
10 นายธิติพันธ์ ออมทรัพย์ แชมพู/ยาเคลือบเงารถ 16/1 ม.7 ต.บางพูด 085-1915167
11 นางสาวปาระมนีย์ ต้นตรรัตน์ ต้นไม้มงคล 57/722 ม.3 ต.บ้านใหม่ 082-9753951
12 จักสานจงกลสินีย์ ผลิตภัณฑ์จักรสาน   087-6929615
13 สยามวนิช กระจกเงา/กรอบรูป/ที่ประดับผนัง   081-1022997
14 นายณรงค์ เนตรศรีทอง กระเป๋าแฟชั่น   081-5551105
         
ที่ผู้ประการ ชื่อ - สกุลชื่อผลิตภัณฑ์สถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
  ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 14 รายการ      
1 นายไพศาล จิวจินดา ยาดมส้มหวาน - มะนาวจี๊ด 46/42 ม.2 ต.บางตลาด 089-1111356
2 น.ส.ญาดาพัฒน์ แซ่จึง ซุปเปอร์แอร์ (SUPERHAIR) 5/2528 ม.4 ต.บางตลาด 089-6883535
3 นายพลากร จรูญวิตต์ หัวน้ำมันปาล์มสกัดเข้มข้นพญายอ, เจลอาน้ำสมุนไพร 61/40 ม.3 ต.คลองเกลือ 085-9790003
4 นางสุนันทา ใบแย้ม แชมพูผสมเทียนกิ่ง, แชมพูผสมมะกรูด
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมเทียนกิ่ง,
แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชัน,
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมสมุนไพรดอกอัญชัญ,
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมมะกรูด,
แชมพูผสมว่านหางจรเข้,
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมว่านหางจรเข้
126/678 ม.5 ต.ปากเกร็ด 089-4554336
5 นางสาวจารุมาศ กากศิลป์ สบู่สมุนไพรเปลือกมังคุด   081-8660230
6 นายรัชดบดินทร์ กันตญาณมุณี สบู่สมุนไพร/เสริมอาหารสมุนไพร   085-9651551
7 นางชุติมา อังคณาหกิจ สบู่สมุนไพร 109/119 ม.9 089-1151359
8 นายพัลลภ แถววีระชน สเปร์ยยูคาลิปตัส 18/838 094-4204242
9 กัญญ์ปภัส สมุนไพร กัญญ์ปภัสสมุนไพร   094-9899658
10 หจก. ซันเซ็นเตอร์เทรดดิ้ง น้ำมะพร้าวสกัดเย็น   089-9262438
11 บ.ช้างแก้วเนเชอรัล จก. แชมพูสมุนไพรมะกรูด   02-5832059 / 086-3937483
12 นางเปรมปรีด์ บุญเชย ผลิตภัณฑ์จากใยบวบหอมแห้ง 39/118 ม.3 ต.บางพูด 089-5199987
13 กลุ่มชมชนหน้าวัดหงษ์ทอง ลูกประคบโบราณ 37/35 ม.3 ต.บางพูด 087-0558089
14 กลุ่มสมุนไพรไทยพระยาลือ แชมพูผสมสมุนไพรพญาเกศาพฤกษา,
พญาเกษา, พฤกษา, แฮร์โทนิค,
ครีมแต่งผมดำ, สบู่สมุนไพรไทยพระยาลือ
126/10 ม.5 ต.ปากเกร็ด 081-5548376
         
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 47 ราย
 

รายชื่อผู้ผลิต OTOP ที่ได้รับการลงทะเบียนในปี 2561 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์