บริการประชาชน / การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน


กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้บริการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน แจ้งเกิด แจ้งตาย และแจ้งย้ายที่อยู่ โดยเปิดให้บริการดังนี้
1. วันจันทร์-วันศุกร์ สำนักงานเทศบาลให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.
2. วันเสาร์ เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น. (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) โดยสามารถให้บริการประชาชนได้ประมาณ 80 ราย/วัน (การให้บริการแต่ละกรณี ใช้เวลาไม่เท่ากัน จึงอาจรับจำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละวัน)
3. วันอาทิตย์ รับเฉพาะกรณีรับแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น. (หยุดพักเที่ยง 1 ชั่วโมง)
4. วันหยุดราชการต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดให้บริการ ยกเว้นการรับแจ้งการตาย


หนังสือราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน


การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 10/03/2560
การกำหนดเลขประจำบ้านและจัดทำทะเบียนบ้าน 9/03/2560
การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 20/12/2560

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์