ติดต่อเทศบาล
 

 

สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๓
หน่วยงานภายใน
  • สำนักปลัดเทศบาล                                                          ต่อ  ๔๑๓
  • กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน                  ต่อ  ๑๑๕
  • กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                  ต่อ  ๔๐๕
  • กองวิชาการและแผนงาน                                                 ต่อ  ๖๑๓
  • กองสวัสดิการสังคม                                                         ต่อ  ๗๒๓
  • กองการศึกษา                                                                 ต่อ  ๗๐๒
  • สำนักการช่าง                                                                 ต่อ  ๘๒๖
  • สำนักการคลัง                                                                 ต่อ  ๓๑๐-๓๑๒

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด        โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๖๖๖๘

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์