«« เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๖๑
• แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๖๐

• แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๕๙

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์