ทีมเยาวชนชายโรงเรียนวัดกู้คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล

Pin It

»» 26/8/2019
ทีมเยาวชนชายโรงเรียนวัดกู้คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล

อ่านเพิ่มเติม..

การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

Pin It

»» 23/8/2019
การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม..

รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 21/8/2019
รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..

ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความสามัคคี

Pin It

»» 15/8/2019
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม..

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

Pin It

»» 15/8/2019
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

อ่านเพิ่มเติม..

การแข่งขันทักษะวิชาการ หุ่นยนต์บังคับมือพื้นฐาน

Pin It

»» 26/8/2019
การแข่งขันทักษะวิชาการ หุ่นยนต์บังคับมือพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม..

ส่งเสริมการดำเนินงานสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

Pin It

»» 21/8/2019
ส่งเสริมการดำเนินงานสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม..

โครงการคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 20/8/2019
โครงการคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..

อบรมผู้นำเยาวชนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 15/8/2019
อบรมผู้นำเยาวชนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..

ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และการมีส่วนร่วม

Pin It

»» 15/8/2019
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และมีการส่วนร่วม

อ่านเพิ่มเติม..