อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) และอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงไทย-มอญนครปากเกร็ด ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓

Pin It

  

อ่านเพิ่มเติม..

รายชื่อและสถานที่ตั้งร้านค้าในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่เข้าร่วมมาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้"

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

สถานธนานุบาลเทศบาลนครปากเกร็ด ปิดให้บริการในวันที่ ๔ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอความร่วมมือ "การทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณริมทางถนนแจ้งวัฒนะ และริมทางถนนติวานนท์ ในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒"

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลตำบลไทรม้ารับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Pin It

  

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..