• 437600
 • 3
ปฏิทินวันนี้
 • highlight 001
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • สายตรงเทศบาล
 • แผนที่และผังเมือง
 • การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • checkmail
 • คู่มือคณะกรรมการชุมชน
 • รายงานสถานการณ์น้ำท่วม
 • ทำเนียบองค์กรผู้สูงอายุ
 • องค์ความรู้
 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 • ข่าว สทท
 • ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครปากเกร็ด
 • ที่อยู่อาศัย
 • นครปากเกร็ดโมเดล
 • กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • ขั้นตอนการปฎิบัติงานของเทศบาล
 • โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
 • ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
Link
 • กรมการปกครองท้องถิ่น
 • อปท.เที่ยวทั่วทิศ
 • โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เว็บสำหรับคนพิการ
 • ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
 • ปปช.
 • สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • oscc1300
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

แจ้งปัญหาการใช้งานwifi

เทศบาลนครปากเกร็ดองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันทุจริต

การจราจรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ไข้เลือดออกป้องกันได้

ศูนย์ดำรงธรรม 1567

โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

ร่วมกันลดการใช้พลังงาน
มาตรการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
     ด้วยปัจจุบันในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด พบสุนัขจรจัดจำนวนมากในบริเวณที่ว่างที่รกร้าง ทางเท้า ทางสาธารณะต่างๆ  ประกอบกับมีประชาชนผู้เมตตานำอาหารมาเลี้ยงสุนัขจรจัด ส่งผลให้มีการขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  เทศบาลนครปากเกร็ดเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงจัดบริการต่างๆ เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้ 
1. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและสุนัขจรจัด 
2. บริการทำหมันสุนัข 
3. บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสุนัขจรจัด         
บริการดังกล่าวประชาชนติดต่อขอรับบริการและขอรายละเอียดได้ที่
งานป้องกันและควบคุมโรคกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครปากเกร็ด  
แจ้งเบาะแสการทุจริต
 
ผู้ใดพบเห็นการทุจริตในหน้าที่ 
และการให้บริการที่ไม่สุภาพ
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด
โปรดแจ้ง โทร. 0-2960-9700 - 1 ,สายด่วนเทศบาล  0-2583-6668
หรือ www.pakkretcity.go.th (สายตรงเทศบาล)
นายกเทศมนตรี
นายวิชัย บรรดาศักดิ์
โซเชียล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เทศบาลนครปากเกร็ดขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล ปี 2557
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
พอใจมาก    29.85
พอใจ    51.06
ไม่พอใจ    19.09
เทศบาลนครปากเกร็ด
 • 04
  พ.ย.
  2557
  ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • 01
  ต.ค.
  2557
  นิตยาสาร ปากเกร็ด Style ฉบับที่ 16

 • 07
  ก.ค.
  2557
  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

 • 13
  มิ.ย.
  2557
  คู่มือติดต่องานเทศบาลนครปากเกร็ด

 • 11
  ก.ค.
  2556
  รายงานประจำปี

 • 30
  ก.ค.
  2555
  ประวัติปากเกร็ด

 • 30
  ก.ค.
  2555
  สถานที่ท่องเที่ยวปากเกร็ด

 • 27
  ก.ค.
  2552
  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

 • 05
  ก.ค.
  2555
  วัฒนธรรมท้องถิ่นปากเกร็ด

 • 26
  ก.ค.
  2555
  สินค้าท้องถิ่น(Otop) ของฝาก ของที่ระลึก

 • 26
  ก.ค.
  2555
  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

 • 26
  ก.ค.
  2555
  ร้านอาหารแนะนำ

 • 27
  พ.ย.
  2555
  การบริการ

 • 27
  พ.ย.
  2555
  จ่ายค่าเก็บขยะล่วงหน้า

 • 13
  มิ.ย.
  2557
  แจ้งเหตุเพลิงไหม้โทร.1132

 • 28
  ม.ค.
  2554
  ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข

 • 27
  พ.ย.
  2555
  สายด่วน 1132

เลื่อนขึ้น