กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๑

Pin It

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติราชการ ผลสำเร็จตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลด้านการเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยกรมส่งเสริมฯ ได้จัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

ประชาชนที่สนใจสามารถอ่านได้ที่  >> คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์