• 446214
 • 1
ปฏิทินวันนี้
 • highlight 001
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • สายตรงเทศบาล
 • แผนที่และผังเมือง
 • การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดและพระราชบัญญัติ
 • checkmail
 • คู่มือคณะกรรมการชุมชน
 • รายงานสถานการณ์น้ำท่วม
 • ทำเนียบองค์กรผู้สูงอายุ
 • องค์ความรู้
 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 • อสม.ชุมชนลานทอง
 • ข่าว สทท
 • ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครปากเกร็ด
 • ที่อยู่อาศัย
 • วารสารมิตรภาพ
 • นครปากเกร็ดโมเดล
 • กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • ขั้นตอนการปฎิบัติงานของเทศบาล
 • โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
 • รับฟังความคิดเห็นประชาชน
 • ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
Link
 • กรมการปกครองท้องถิ่น
 • อปท.เที่ยวทั่วทิศ
 • โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เว็บสำหรับคนพิการ
 • ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
 • ปปช.
 • สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 • สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • oscc1300
เมาไม่ขับ

แจ้งปัญหาการใช้งานwifi

เลือกตั้ง ส.ว. 2557

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน ทางเท้าและชุมชน

ประกวดวงดนตรีปากเกร็ดมิวสิค อวอร์ด

เทศบาลนครปากเกร็ดองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันทุจริต

การจราจรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ไข้เลือดออกป้องกันได้

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

สารคดีป้องกันน้ำท่วม ชุมชนปากเกร็ด-ชุมชนมหาสวัสดิ์

พัฒนานครปากเกร็ด สู่เมืองพักอาศัยที่ดี
ร่วมกันลดการใช้พลังงาน
มอบทุกรางวัลให้ทุกความร่วมมือ
มาตรการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
     ด้วยปัจจุบันในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด พบสุนัขจรจัดจำนวนมากในบริเวณที่ว่างที่รกร้าง ทางเท้า ทางสาธารณะต่างๆ  ประกอบกับมีประชาชนผู้เมตตานำอาหารมาเลี้ยงสุนัขจรจัด ส่งผลให้มีการขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  เทศบาลนครปากเกร็ดเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงจัดบริการต่างๆ เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้ 
1. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและสุนัขจรจัด 
2. บริการทำหมันสุนัข 
3. บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสุนัขจรจัด         
บริการดังกล่าวประชาชนติดต่อขอรับบริการและขอรายละเอียดได้ที่
งานป้องกันและควบคุมโรคกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครปากเกร็ด  
แจ้งเบาะแสการทุจริต
 
ผู้ใดพบเห็นการทุจริตในหน้าที่ 
และการให้บริการที่ไม่สุภาพ
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด
โปรดแจ้ง โทร. 0-2960-9700 - 1 ,สายด่วนเทศบาล  0-2583-6668
หรือ www.pakkretcity.go.th (สายตรงเทศบาล)
นายกเทศมนตรี
นายวิชัย บรรดาศักดิ์
โซเชียล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เทศบาลนครปากเกร็ดขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล ปี 2556
ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจมาก
ไม่พอใจ    52.61
พอใจ    20.92
พอใจมาก    26.47
เทศบาลนครปากเกร็ด
เลื่อนขึ้น