pakkretcity

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin_Laleewan

หน้า: [1] 2
1
คุณสมบัติผู้ขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

ต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพและมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

หลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อ
   (๑) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไม่เกิน ๑ เดือน (ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ปรากฏอาการ)
   (๒) บัตรประจำตัวประชาชน
   (๓) ทะเบียนบ้าน
   (๔) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์

2
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ โดยผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
(๑)   มีสัญชาติไทย
(๒)   มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดตามทะเบียนบ้าน
(๓)   มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ขั้นตอนในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
   ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑)   บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง
(๒)   ทะเบียนบ้านฉบับจริง
(๓)   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)
สำหรับคนพิการที่ยังไม่ได้ทำบัตรคนพิการ

ยื่นแบบคำขอทำบัตรคนพิการ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
   (๑) ใบรับรองความพิการที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๒) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตรของคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๓) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๔) ภาพถ่ายคนพิการขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
   ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับดูแล หรืออุปการะคนพิการยื่นคำขอนั้นแทนก็ได้

3
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อกล้องและอุปกรณ์ควบ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับชุมชนภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2615-1.pdf

4
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อกล้องและอุปกรณ์ควบ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณถนนติวานนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2616-1.pdf

5
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองบ้านใหม่ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2617-1.pdf

6
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๒ ปี ๘ เดือน นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)(บางโรงเรียนไม่รับ)
๓. มีอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๔. มีภูมิลำเนาหรือาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๕. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

หมายเหตุ ดูรายละเอียดแต่ละโรงเรียนตามข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล http://www.pakkretcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1969

7
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

- ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(รายใหม่) มีเพียงการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนไปแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง >> http://welfare2560.epayment.go.th/
- ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วจะขอรับบัตร ขณะนี้บัตรยังไม่มา (รายละเอียดจากอำเภอปากเกร็ด) หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2109 2345 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. (150 คู่สาย)

8
คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
   (๑) มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
   (๒) เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
   (๓) อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ต่อคน ต่อปี

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอกสาร ดังนี้
   - บัตรประชาชนหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง
   - สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์)
   - สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
   - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
   - หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีรายได้ประจำ)
   - สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   - ผู้รับรองคนที่ ๑ อสม. พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว อสม.
   - ผู้รับรองคนที่ ๒ ประธานชุมชน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2960 9704 - 14 ต่อ 723-726
คลิกเพื่อดูเอกสารการยื่นและรายละเอียด >> http://www.pakkretcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1902

9
ประชาชนต้องการขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล สามารถติดต่อได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 02 150 2071

10
หากพบเหตุเพลิงไหม้หรือต้องการให้จับสัตว์ร้าย โทรแจ้งเทศบาลนครปากเกร็ด เบอร์ 1132 , 0 2583 7788

11
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ให้บริการอยู่ที่ชั้น 6 และชั้น 1 โดยให้บริการรับร้องเรียนร้องทุกข์ ปรึกษาข้อกฎหมาย ตลอดจนติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้แจ้งผ่านช่องทางรับเรื่องต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด

ช่องทางการร้องเรียน
- โทร.1132 กด 2 หรือเบอร์ 025822195-7 (3 คู่สาย) ตลอด 24 ชม.
- สายตรงเทศบาล (เว็บไซต์) http://http://www.pakkretcity.go.th/index.php/2017-07-22-09-09-36/2017-07-24-14-55-07.html
- โทรศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 0 2583 6668
- ส่งจดหมายมายัง ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ 1 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- ส่งอีเมล์ : damrongtum@pakkretcity.go.th

หมายเหตุ facebook เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลนครปากเกร็ด (ไม่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)

12
สามารถขอข้อมูลของเทศบาลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 6 โดยกรอกแบบฟอร์มการขอขอมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร หากต้องการคัดสำเนาจะมีค่าบริการเป็นไปตามระเบียบฯ

13
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๓. มีภูมิลำเนาหรือาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๔. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

14
ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอแจ้งรื้อถอนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รื้อถอน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบอนุญาตรื้อถอนบ้าน (ถ้ามี)

15
ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารและหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร

หน้า: [1] 2