pakkretcity

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2
1
เรียน คุณเสกสรร โคดม
สามารถขอข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 6 ค่ะ

http://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?topic=24.0
2
หากพบเหตุเพลิงไหม้หรือต้องการให้จับสัตว์ร้าย โทรแจ้งเทศบาลนครปากเกร็ด เบอร์ 1132 , 0 2583 7788
3
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ให้บริการอยู่ที่ชั้น 6 และชั้น 1 โดยให้บริการรับร้องเรียนร้องทุกข์ ปรึกษาข้อกฎหมาย ตลอดจนติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้แจ้งผ่านช่องทางรับเรื่องต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด
4
สามารถขอข้อมูลของเทศบาลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 6 โดยกรอกแบบฟอร์มการขอขอมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร หากต้องการคัดสำเนาจะมีค่าบริการเป็นไปตามระเบียบฯ
5
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๓. มีภูมิลำเนาหรือาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๔. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
6
ผมขอสอบถามทางแอดมินหน่อยนะครับ พอดีผมจะเอาหัวข้อที่ได้ไปทำงานส่งอาจารย์ครับ
1.เทศบาลนครปากเก็ดมีการบริหารงานยังไงครับ
2.ผลการบริหารงานเป็นอย่างไรบ้าง
7
ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอแจ้งรื้อถอนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รื้อถอน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบอนุญาตรื้อถอนบ้าน (ถ้ามี)
8
ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารและหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร
9
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
3. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่
10
ให้เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายเข้า แจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเข้าอยู่ในบ้าน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนที่ย้ายเข้า (ถ้ามี)
3. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ที่ได้มาจากการแจ้งย้ายออก
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่จะย้ายชื่อเข้าอยู่
หน้า: [1] 2