pakkretcity

หากจะให้เทศบาลขุดลอกท่อระบายน้ำจะต้องทำอย่างไร?

- ถ้าเป็นท่อระบายน้ำสาธารณะ สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักการช่าง หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลจะจัดลำดับตามคำร้องและความเร่งด่วนเพื่อออกให้บริการ
- ถ้าเป็นท่อระบายน้ำเอกชน ท่านจะต้องยื่นคำร้องและเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามปริมาตรที่กำหนดในเทศบัญญัติ

นั้นน่ะซิคะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

สมัครบาคาร่า