pakkretcity

ลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๓) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สูงอายุที่ประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๗ เทศบาลนครปากเกร็ด ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

เอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๓-๗๒๖

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 20, 2018, 10:03:17 AM โดย admin_joy »

  อายุเท่าไหร่ถึงจะลงทะเบียนได้ค่ะ ฉันจะทำให้คุณตากับคณยายที่บ้านนะค่ะ และจะได้เท่าไหร่ค่ะ  ธรรมชาติและสัตว์ป่า   

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะฉันกำลังหาข้อมูลพอดีเลยคะ
เตรียมความพร้อมเป็นแม่