pakkretcity

การลงชื่อขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ตามแบบ ข.1

สามี เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน แต่ที่ดินเป็นชื่อร่วมของสามีและภรรยา
1. หากต้องการยื่นขอก่อสร้าง ดัดแปลงที่อยู่อาศัย ต้องลงชื่อในแบบ ข1 ทั้งสามี ภรรยาหรือไม่
2. หากให้สามีเป็นผู้ยื่นขอในแบบ ข1 เพียงคนเดียว ภรรยาต้องเซนต์ยินยอมหรือไม่