คู่มือรับบริการร้องเรียนร้องทุกข์

พบเหตุ โทรแจง 1132 พบเหตุ โทรหาศูนยดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด พบเหตุ เดินมายื่นคำรองที่เทศบาล พบเหตุ เปด E-Mail : damrongtum@pakkretcity.go.thุ ด เปด Website : www.pakkretcity.go.th ดุ งุ ง น ด็ ด ด็ ด ศธ.ปก. คูมือรับบริการ รองเรียนรองทุกขตามพระราชบัญญัติ ี ุ ััิ รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองั ีี  ื อี ย อุ ก ตั ญั ติ ี ุ ััิั ก นี ยี ย อ าื อั ีี  ื ศูนยรับเรื่องตรวจสอบเหตุู น รับื่ อุ ผูรองแจงเหตุ ทำคำรอง/จดหมาย อ โทรศัพท/เว็บไซต (สายตรงเทศบาล)ั พ /็ บ  โทรศัพท 0 2583 6668ั พ  www.pakkretcity.go.th เกิดในที่สาธาณะิ ดี่ ส เกิดในที่เอกชนิ ดี่ เ ตรวจพื้นที่ดำเนินการื้ นี่ ดิ น เขาไปแกไขบรรเทาเหต า ไุ ตรวจพื้นที่ื้ นี่ แจงผูกอเหตุแกไข งู กอุ แ ไ ผูกอเหตุไมแกไขู กอุ ไ แ ไ ดำเนินการตามกฎหมายิ น แจงผูรองทราบ งู รอ กรณีเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติีื่้ีััิ รอ ง รอ ง ขั้นตอนการขอรับบริการ “ศูนยดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด”ั้ นั บิ กู น ด็ ด ระยะเวลาดำเนินการ : ไมเกิน 7 วันทำการิ น เิ นั น เกินระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดตามเรื่องที่ศูนยดำรงธรรมิ นี่ กุ ณิ ดื่ อี่ ศูน ด เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. 0 2583 6668็ ด

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy