คู่มือประชาชน

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแหงชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data โกวิทย พวงงาม. คูมือประชาชนสำหรับการรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น. -- กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2552. 48 หนา. 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น. 2. การมีสวนรวมทางการเมือง. 3. ขอมูลขาวสารของราชการ. I. ชื่อเรื่อง. 352.14 ISBN 978-974-458-254-6 ชื่อหนังสือ คูมือประชาชนสำหรับการรับรูขาวสารและการมีสวนรวม ในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูเขียนเรื่อง รองศาสตราจารย ดร.โกวิทย พวงงาม สถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เอกสารประกอบเรื่อง ชุดวิจัยโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลและความโปรงใส ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น วาดภาพประกอบและแบบปก กูเกียรติ ญาติเสมอ ปที่พิมพ พฤษภาคม 2552 จำนวนพิมพ 10,000 เลม สนับสนุนโดย โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นดีพี (UNDP) และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดพิมพโดย บริษัท มิสเตอรกอปป (ประเทศไทย) จำกัด 261/375 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-800-2290 โทรสาร 02-800-2291 E-mail: support@misterkopy.com Website: www.misterkopy.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy