แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการสงเสริมประสบ การณการเรียนรูและพัฒนา ทักษะ 1.1 โครงการจัดงาน - จัดงานวันเด็กใหเด็ก - ภายในเขต 1,300,000 กองการศึกษา 9 วันเด็ก และเยาวชนในวันเด็ก เทศบาลนคร (รายได) - วาที่รอยตรี แหงชาติ โดยมีกิจกรรม ปากเกร็ด รายจายเกี่ยวเนื่องฯ รัชนันท อยางนอย 3 กิจกรรม เชน อธิจันทรรัตน - จัดกิจกรรมสนับสนุน - น.ส.อัจฉรา การมีสวนรวมของชุมชน ดาวเรือง และภาคสวนตาง ๆ - จัดซุมอาหาร ของขวัญ ของรางวัล เกมสการแขงขัน - จัดกิจกรรมการแสดง ความสามารถของเด็ก และเยาวชน 48 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธที่ 3 สงเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางประสบการณการเรียนรู แผนงานการศาสนาและนันทนาการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 แบบ ผด. 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy