แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 1.1 โครงการแผนดินธรรม - จัดการฝกอบรมใหกับ สํานักงานเทศบาล 4,000,000 กองสวัสดิการ แผนดินทอง ผูนําชุมชน/ประชาชนในเขต นครปากเกร็ดและ (รายได) สังคม เทศบาล/ผูบริหารเทศบาล สถานที่ที่เหมาะสม รายจายเกี่ยวเนื่องฯ - นางสุดารัตน และพนักงานเทศบาล และ ชูเชิด ผูที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง จํานวนประมาณ 200 คน ตัวชี้วัด - จํานวนผูเขารับการฝกอบรม - จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 50 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธที่ 3 สงเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางประสบการณการเรียนรู แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy