แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการสงเสริมประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น 1.1 โครงการประเพณี จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษและ - บริเวณทาน้ํา 80,000 กองการศึกษา 1 วันขึ้นปใหม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ปากเกร็ด (รายได) - น.ส.ชุติมา ไทย ในโอกาสวันขึ้นปใหม รายจายเกี่ยวเนื่องฯ โตประเสริฐ อยางนอย 3 กิจกรรม ไดแก - น.ส.อัจฉรา - จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ ดาวเรือง - จัดกิจกรรมดานศาสนา - จัดมหรสพ/การแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย ตัวชี้วัด - จํานวนกิจกรรม - ระดับความพึงพอใจของ ผูเขารวมกิจกรรม 51 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563 1. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy