แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลยุทธที่ 1 สรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล แผนงานสาธารณสุข ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการสงเสริมความรู และรณรงคการลดปริมาณ มูลฝอยและการคัดแยก มูลฝอย 1.1 โครงการอบรมความรู - จัดอบรมใหแกประชาชน ในเขตเทศบาล 100,000 กองสาธารณสุขฯ การลดคัดแยกมูลฝอยและ หลักสูตรการจัดการมูลฝอย 3Rs นครปากเกร็ด (รายได) นางจตุพร มูลฝอยอันตราย และการจัดการมูลฝอยอันตราย รายจายเกี่ยวเนื่องฯ วิเชียรโชติ จํานวนไมนอยกวา 100 คน ตัวชี้วัด - จํานวนผูเขารับการอบรม 65 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy