แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลยุทธที่ 1 สรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล แผนงานสาธารณสุข ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.3 โครงการสงเสริมสนับสนุน - สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน ในเขตเทศบาล 150,000 กองสาธารณสุขฯ การดําเนินงานอาสาสมัคร อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) นครปากเกร็ด (รายได) นายธัชพล ทองถิ่นรักษโลก (อถล.) - อบรมอาสาสมัครทองถิ่น รายจายเกี่ยวเนื่องฯ สมอินทร รักษโลก (อถล.) จํานวน 2 รุน รุนละ 100 คน - จัดนิทรรศการใหความรู ดานการดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 ครั้ง ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม - จํานวนผูเขารวมโครงการ 67 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy