แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 โครงการสรางจิตสํานึก ในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการอนุรักษพันธุไม ทองถิ่น 2.1 โครงการรักษตนไม - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ สวนสมเด็จ 270,000 สํานักการชาง รักษสิ่งแวดลอม การดูแลรักษาตนไมใหแก พระศรีนครินทร (รายได) นายสุชาติ ศรีจิตร เยาวชนในเขตเทศบาล อยางนอย นนทบุรี รายจายเกี่ยวเนื่องฯ ปละ 1 ครั้ง จํานวนประมาณ 300 คน ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งที่จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ - จํานวนผูเขาอบรม 68 2. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลยุทธที่ 1 สรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล แผนงานเคหะและชุมชน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy