แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 1.1 โครงการกําจัด - สนับสนุนงบประมาณในการ ในเขตเทศบาล 16,500,000 กองสาธารณสุขฯ มูลฝอยในเขตเทศบาล กําจัดมูลฝอยใหกับหนวยงาน นครปากเกร็ด (รายได) นางสาวพรพิมล ที่รับมูลฝอยไปกําจัด ปละ12 ครั้ง รายจายเกี่ยวเนื่องฯ เสวิสิทธิ์ ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งที่ดําเนินการ 69 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy