แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลยุทธที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการกอสรางและ ปรับปรุงเขื่อน 1.1 โครงการกอสรางเขื่อน - กอสรางเขื่อน คสล. - คลองโพธิ์ 42,000,000 สํานักการชาง บริเวณคลองโพธิ์ (ชวงที่ 3) (ชวงที่ 3) จากบอ (รายได) นายมนตรี จากบอบําบัดน้ําเสีย บําบัดน้ําเสีย คากอสราง มหาวรรณ หมูบานลานทอง ถึงคลองบางพูด หมูบานลานทอง สิ่งสาธารณูปโภค ทั้งสองฝง ความยาวรวม ถึงคลองบางพูด ประมาณ 1,580.00 ม. และ ทั้งสองฝง กอสรางทางเดินเทา (ฝงเดียว) ความยาวประมาณ 790.00 ม. ตัวชี้วัด - ความยาวเขื่อน 73 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy