แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลยุทธที่ 6 ปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศนเมือง 1.1 โครงการจางเหมา - จางเหมาดูแลรักษาไมดอก - บริเวณทาน้ํา 6,000,000 สํานักการชาง ดูแลรักษาไหลทาง/ ไมประดับ บริเวณเกาะกลางถนน ปากเกร็ด (รายได) นายสุชาติ เกาะกลางถนนในเขต และไหลทาง จํานวน 5 แหง - ใตสะพาน รายจายเพื่อใหไดมา ศรีจิตร เทศบาล ไดแก บริเวณทาน้ําปากเกร็ด พระราม 4 ซึ่งบริการ ใตสะพานพระราม 4 - บริเวณถนน ถนนภูมิเวท ซอยรวมมิตรและ ภูมิเวท ถนนศรีสมาน - บริเวณซอย รวมมิตร ตัวชี้วัด - บริเวณถนน - จํานวนสถานที่ที่ไดรับ ศรีสมาน การดูแลรักษา พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 84 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy