แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการสนับสนุน กิจการจราจร 1.1 โครงการปองกันและ - ตั้งจุดอํานวยความสะดวกและ เขตพื้นที่เทศบาล ดําเนินการโดยไมใช สํานักปลัดเทศบาล ลดอุบัติเหตุทางถนน บริการประชาชนที่เดินทางสัญจร นครปากเกร็ด งบประมาณ นายบุญชวน ภูกิ่งเงิน ชวงเทศกาลปใหมและ ในชวงเทศกาลปใหมและ สงกรานต สงกรานตโดยมีจํานวนครั้ง ที่ดําเนินการดังนี้ • ชวงเทศกาลปใหม จํานวน 1 ครั้ง • ชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 1 ครั้ง ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งที่ตั้งจุดบริการ 102 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy