แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการสนับสนุนกิจการ จราจร 1.1 โครงการสนับสนุน - จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปน เขตพื้นที่เทศบาล 500,000 สํานักปลัดเทศบาล การดําเนินงานดาน ในกิจการจราจรและทาสีตีเสน นครปากเกร็ด (รายได) นางศศิธร การจราจรในเขตเทศบาล จราจร รายจายตามขอผูกพัน ปาณะลักษณ - สนับสนุนการดําเนินงาน ดานการจราจรตามที่ไดรับ ประสานงาน ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งที่ดําเนินการ 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร แผนงานงบกลาง พ.ศ. 2563 104 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy