แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธที่ 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการปองกันและ แกไขปญหายาเสพติด 1.1 โครงการรณรงคและ - จัดอบรม/รณรงค/ศึกษาดูงาน - เขตพื้นที่เทศบาล 400,000 สํานักปลัดเทศบาล แกไขปญหายาเสพติด เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน นครปากเกร็ด (รายได) นายอนุศร และแกไขปญหายาเสพติด สําหรับ - สถานที่ดูงาน รายจาย สุวรรณคช เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล ตามความเหมาะสม เกี่ยวเนื่องฯ รวมทั้งบุคลากรของเทศบาล ของโครงการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม 105 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกร็ด แผนงานรักษาความสงบภายใน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด. 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy