แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธที่ 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการปองกันและ แกไขปญหายาเสพติด 1.1 โครงการรณรงค - จัดฝกอบรมการปองกันยาเสพติด - หองประชุม 350,000 กองการศึกษา เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับเด็กและเยาวชนใน ชั้น 5 เทศบาล (รายได) น.ส.วรางคณา สําหรับเด็กและเยาวชน สถานศึกษา จํานวนประมาณ นครปากเกร็ด รายจายเกี่ยวเนื่องฯ บุญศิริเอื้อเฟอ ในเขตเทศบาล 200 คน อยางนอยปละ 1 ครั้ง วาที่รอยตรีหญิง กัณญาภัค ตัวชี้วัด ตนแทน - จํานวนผูเขารับการฝกอบรม - ระดับความพึงพอใจของผูเขารับ การฝกอบรม - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 106 แผนงานการศึกษา พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy