แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการปองกันและแกไข ปญหายาเสพติด 1.1 โครงการครอบครัว - จัดฝกอบรมใหความรูประชาชน ในเขตเทศบาล 100,000 กองสาธารณสุขฯ อบอุนชุมชนมีสุข ที่สนใจไมนอยกวา 100 คน นครปากเกร็ด (กองทุนหลักประกัน นางสาวพงษสุดา - จัดฝกอบรมใหความรูสรางเสริม สุขภาพฯ) มีเจริญ และพัฒนาทักษะชีวิตในกลุม เยาวชนไมนอยกวา 100 คน ตัวชี้วัด -จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 107 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 4. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธที่ 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด แผนงานสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy