แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการจัดใหมีบริการ ดานสาธารณสุขเชิงรุก 1.1 โครงการสนับสนุน -สนับสนุนงบประมาณใหกองทุน ในเขตเทศบาล 6,000,000 กองสาธารณสุขฯ งบประมาณกองทุนหลัก หลักประกันสุขภาพของเทศบาล นครปากเกร็ด (รายได) นางสาววิกานดา ประกันสุขภาพเทศบาล นครปากเกร็ด ปละ 1 ครั้ง เพื่อ รายจายตามขอผูกพัน สุขสงวน นครปากเกร็ด ดําเนินงานกิจกรรม 4 ประเภท -สนับสนุนสงเสริมการจัดบริการ สาธารณสุขของหนวยบริการ -จัดกิจกรรมบริการสุขภาพตามชุด สิทธิประโยชนแกกลุมเปาหมาย หลัก 5 กลุม -จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการ สรางเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนทองถิ่น ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งในการสนับสนุน 120 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 4. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธที่ 2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการดานสาธารณสุขใหครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุม แผนงานงบกลาง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy