แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผูพิการ และผูดอยโอกาส ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการสงเสริมสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูพิการและผูดอยโอกาส 1.1 โครงการจางนักเรียน จางนักเรียน นักศึกษาตามหลัก - เทศบาลนคร 600,000 สํานักปลัดเทศบาล นักศึกษา ทํางานชวง เกณฑที่ทางราชการกําหนดจํานวน ปากเกร็ด (รายได) นายรณสิทธิ์ ปดภาคเรียนฤดูรอน ประมาณ 60 คน/ป รายจายเพื่อ ศรีทองคํา ใหไดมาซึ่ง ตัวชี้วัด บริการ - จํานวนนักเรียนนักศึกษาที่เขา ทํางาน 121 4. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แผนงานบริหารงานทั่วไป พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy