แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผูพิการ และผูดอยโอกาส ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการสรางหลักประกัน รายไดและสงเสริม คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 1.1 โครงการสราง - ขึ้นทะเบียนผูสูงอายุตาม เทศบาล 235,694,400 กองสวัสดิการ หลักประกันดานรายได นโยบายรัฐบาล นครปากเกร็ด งบกลาง สังคม ใหแกผูสูงอายุ - จัดใหมีสวัสดิการเบี้ยยังชีพ แยกเปน นางนาวินี ผูสูงอายุสําหรับผูที่มีอายุตั้งแต 21,576,000 โพธิ์เจริญ 60 ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนา (รายได) นางสาวธันยชนก ในเขตเทศบาล และไดรับการ 214,118,400 โชววิวัฒนา ขึ้นทะเบียนประมาณ (อุดหนุนทั่วไป) 30,410 คน ตัวชี้วัด - จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการ สงเคราะห 128 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 4. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แผนงานงบกลาง พ.ศ. 2563 แบบ ผด. 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy