แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการสงเสริม การออกกําลังกายและ การแขงขันกีฬา 1.1 โครงการสนับสนุน - จัดหาวัสดุกีฬาใหกับชุมชน - สํานักงาน 150,000 กองการศึกษา อุปกรณกีฬาใหแกชุมชน ในเขตเทศบาล จํานวน 66 ชุมชน เทศบาลนคร (รายได) น.ส.วรรณนิภา ปากเกร็ด วัสดุกีฬา เรียนสันเทียะ ตัวชี้วัด น.ส.ภัทรพร - จํานวนชุมชนที่ไดรับการ แยมทับ สนับสนุน ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563 4. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและสงเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา 132 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy