แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการพัฒนาการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 1.1 โครงการใหความรู - อบรมปองกันอัคคีภัยและภัย - เขตพื้นที่ 100,000 สํานักปลัดเทศบาล ดานการปองกันและ ตาง ๆ ใหกับประชาชน นักเรียน เทศบาลนคร (รายได) นายเศกสรร บรรเทาสาธารณภัย และบุคลากรของสถานศึกษาใน ปากเกร็ด รายจายเกี่ยวเนื่องฯ โสมรักษ เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จํานวนไมนอยกวา 100 คน ตัวชี้วัด - จํานวนผูที่เขารับการอบรม 139 4. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธที่ 5 ปองกันบรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัยและปญหาความเดือดรอนในชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy