แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการประชาสัมพันธ จัดทําสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ สํานักงานเทศบาล 200,000 กองวิชาการและ สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ของชุมชนในเขตเทศบาล นครปากเกร็ด (รายได) แผนงาน นครปากเกร็ด ดังนี้ วัสดุโฆษณาและ นางสิริพร ฉิมผุด - จัดทําแผนพับฝกอบรมวิชาชีพ เผยแพร ระยะสั้นและระยะยาว จํานวน 3,000 ใบ - จัดทําปายสงเสริมการประกอบ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 100 ปาย - วีดีทัศนการแนะนําการฝกอาชีพ จํานวน 1 ครั้ง ตัวชี้วัด - จํานวนสื่อการประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑชุมชน - จํานวนครั้งและประเภทสื่อ ประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียง 143 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกร็ด 5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว แผนงานบริหารงานทั่วไป พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสรางอาชีพใหแกประชาชน แบบ ผด. 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy