แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจชุมชนและการทองเที่ยว กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสรางอาชีพใหแกประชาชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการฝกอบรมและ สงเสริมอาชีพ 1.1 โครงการฝกอบรม - จัดการฝกอบรมอาชีพให ศูนยฝกอาชีพและ 300,000 กองสวัสดิการ และสงเสริมอาชีพสําหรับ ประชาชนในเขตเทศบาล โดยมี จําหนายผลิตภัณฑ (รายได) สังคม ประชาชน กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชน ชุมชนและพื้นที่ รายจายเกี่ยวเนื่องฯ นางสาวขนิษฐา ทั่วไปในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ในเขตเทศบาล นวมเจริญ กลุมผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง นครปากเกร็ด คนพิการ โดยจัดฝกอบรมตาม ความตองการของประชาชน ประมาณ 6 ครั้ง/ป ไมนอยกวา 12 หลักสูตร โดยมีผูเขาอบรม ไมนอยกวาปละ 300 คน ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งที่จัดฝกอบรม - จํานวนผูเขารับการฝกอบรม - จํานวนหลักสูตรที่ฝกอบรม 144 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy