แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการเลือกตั้งนายก - จัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี - เขตพื้นที่เทศบาล 25,000,000 สํานักปลัดเทศบาล เทศมนตรีและสมาชิก และสมาชิกสภาเทศบาลใหไดตามจํานวน นครปากเกร็ด (รายได) นายจเด็ด ฤทธิเดช สภาเทศบาลนคร - รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน รายจายเกี่ยวเนื่องฯ ปากเกร็ด ไปใชสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด และมีบัตรเสีย นอยที่สุด ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งที่จัดการเลือกตั้ง ทองถิ่น 151 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 6. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน แผนงานบริหารงานทั่วไป กลยุทธที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อมีการเลือกตั้งทองถิ่น แบบ ผด. 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy