แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน กลยุทธที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการเลือกตั้ง - จัดใหมีการเลือกตั้ง ในเขตเทศบาล 1,000,000 กองสวัสดิการ ประธานกรรมการชุมชน ประธานกรรมการชุมชน นครปากเกร็ด (รายได) สังคม ตามระเบียบเทศบาลวาดวย รายจายเกี่ยวเนื่องฯ นายเกงกลา การดําเนินงานชุมชน จาดปลื้ม (กรณีที่มีการเลือกตั้ง) ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งที่จัดการเลือกตั้ง ประธานกรรมการชุมชน 158 ดําเนินการเมื่อมีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด. 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy