แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการสัมมนา - จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สํานักงานเทศบาล 150,000 กองสวัสดิการ เชิงปฏิบัติการระหวาง รวมกันระหวางผูบริหารเทศบาล นครปากเกร็ด (รายได) สังคม ผูบริหารเทศบาลและ คณะกรรมการชุมชน/หนวยงาน รายจายเกี่ยวเนื่องฯ นางสุดารัตน คณะกรรมการชุมชน ที่เกี่ยวของ ประมาณ 6 ครั้ง/ป ชูเชิด โดยมีผูเขารวมการประชุม ครั้งละประมาณ 120 คน ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งที่จัดการสัมมนา ระหวางผูบริหารและกรรมการ ชุมชน - จํานวนผูเขารวมการสัมมนา 6. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน กลยุทธที่ 2 เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563 161 แบบ ผด.02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy