แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารและการบริการ กลยุทธที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการใหบริการแกประชาชน แผนงานการศึกษา ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 1.1 โครงการบํารุงรักษา - ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ กองการศึกษา 600,000 กองการศึกษา และปรับปรุงที่ดิน ปฏิบัติงานของกองการศึกษา (รายได) นางสาววรรณนิภา สิ่งกอสรางและครุภัณฑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน แยกเปน เรียนสันเทียะ ในความรับผิดชอบของ ตามความจําเปนและเหมาะสม 500,000 กองการศึกษา - บํารุงรักษาและปรับปรุง คาบํารุงรักษาและ ครุภัณฑที่อยูในความ ปรับปรุงที่ดินและ รับผิดชอบของกองการศึกษา สิ่งกอสราง ที่ชํารุดเสียหาย 100,000 คาบํารุงรักษาและ ตัวชี้วัด ปรับปรุงครุภัณฑ - จํานวนครั้งที่ดําเนินการ 208 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด. 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy