แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารและการบริการ กลยุทธที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการใหบริการแกประชาชน แผนงานสาธารณสุข ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 1.1 โครงการบํารุงรักษา - ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของ ในเขตเทศบาล 10,000,000 กองสาธารณสุขฯ และปรับปรุงที่ดิน สิ่งกอสราง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นครปากเกร็ด (รายได) นางสาวดวงใจ และครุภัณฑในความรับผิดชอบ ศูนยบริการตาง ๆ และศูนยเรียนรู แยกเปน ชูศรานนท ของกองสาธารณสุขและ ที่อยูในความรับผิดชอบ ใหอยูใน 8,500,000 สิ่งแวดลอม สภาพที่แข็งแรง เหมาะสม คาบํารุงรักษาและ ปลอดภัย และสะดวกตอการ ปรับปรุงครุภัณฑ ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน 1,500,000 - ซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด คาบํารุงรักษาและ เสียหายใหใชงานได ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งกอสราง ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งที่ดําเนินการ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 209 แบบ ผด. 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy