แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงาน 1.1 โครงการบํารุงรักษาและ - บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน เทศบาลนคร 5,000 สํานักการชาง ปรับปรุงที่ดิน สิ่งกอสราง สิ่งกอสรางที่ชํารุด หรือปรับปรุง ปากเกร็ด (รายได) นายวิศว และครุภัณฑในความรับผิดชอบ ใหเหมาะสมตอการใหบริการ คาบํารุงรักษาและ ชัยรุงเรือง ของสํานักการชาง ประชาชน ปรับปรุงครุภัณฑ - ซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด เสียหายใหใชงานได ตัวชี้วัด - จํานวนครั้งที่ดําเนินการ 218 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ดําเนินการเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย 7. ยุทธศาสตรดานการบริหารและการบริการ กลยุทธที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการใหบริการแกประชาชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 แบบ ผด. 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy