แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการพัฒนาความรู และทักษะการปฏิบัติงาน 1.1 โครงการฝกอบรม - จัดฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร เทศบาลนคร 300,000 กองวิชาการ พัฒนาความรูการใช ของเทศบาลจํานวนอยางนอย ปากเกร็ด (รายได) และแผนงาน คอมพิวเตอรและระบบ 1 หลักสูตร และผูเขาฝกอบรม รายจายเกี่ยวเนื่องฯ นางสาวลาลีวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา 50 คน หอมหวล ตัวชี้วัด - จํานวนหลักสูตรที่จัดอบรม - จํานวนผูเขาฝกอบรม - ระดับความพึงพอใจของ ผูเขาฝกอบรม 219 7. ยุทธศาสตรดานการบริหารและการบริการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 กลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสําหรับบุคลากรทุกระดับ แผนงานบริหารงานทั่วไป ไตรมาส 4 แบบ ผด. 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy