แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีครุภัณฑยานพาหนะและขนสง แผนงานบริหารงานทั่วไป ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ งบประมาณ หนวยงานที่ ดําเนินการ (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 รถบรรทุก (ดีเซล) - รถบรรทุก (ดีเซล) มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา กองวิชาการและ 1,900,000 กองวิชาการและแผนงาน 1 ตัน มีปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี แผนงาน ชั้น 6 (รายได) นายพจนันทน สุริยเกตุ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เกียรอัตโนมัติ ระบบ ขับเคลื่อน 2 ลอ พรอมติดตั้งเครื่องขยายเสียง ลําโพง ปายไฟวิ่ง พรอมโครงสราง และอุปกรณประจํารถ จํานวน 1 คัน 2 รถจักรยานยนต รถจักรยานยนต ขนาดไมนอยกวา 120 ซีซี กองทะเบียนราษฎร 54,700 กองทะเบียนราษฎรและ จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ และบัตรประจําตัว (รายได) บัตรประจําตัวประชาชน 1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ประชาชน ชั้น 1 นางสาวพัฒนนรี นาคเปรม ขั้นต่ํา 2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน 3) การจัดซื้อรถจักรยานยนตใหมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1,954,700 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 243 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ ผด. 02/1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy