แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีครุภัณฑการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ งบประมาณ หนวยงานที่ ดําเนินการ (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 เครื่องสูบน้ําแบบ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดทอสงไมนอยกวา โรงปรับปรุง 11,000 สํานักการชาง หอยโขง 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) จํานวน 1 เครื่อง คุณภาพน้ํา (โซน 1 (รายได) นายชุมพล จันทรเพ็ญ ศรีสมาน) 2 เครื่องสูบน้ําแบบ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดทอสงไมนอยกวา โรงปรับปรุง 64,200 สํานักการชาง หอยโขง 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) จํานวน 2 เครื่อง คุณภาพน้ํา (โซน 1 (รายได) นายชุมพล จันทรเพ็ญ ศรีสมาน) 3 เครื่องพนยา เครื่องพนยาแบบพกพาพรอมอุปกรณ สวนสมเด็จพระศรี 15,000 สํานักการชาง กานพนยาหัวทองเหลืองแทกําลังเครื่องยนต นครินทร นนทบุรี (รายได) นายสุชาติ ศรีจิตร ไมนอยกวา 1.7 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง 4 เรือทองแบน เปนเรือทองแบน หัวตัด ทายตัด มีที่นั่งกลาง ภายในเขตเทศบาล 200,000 สํานักการชาง พลาสติก ลําเรือ จํานวน 10 ลํา พรอมไมพาย 20 ดาม นครปากเกร็ด (รายได) นายพันธศักดิ์ เรืองเรื่อ 290,200 246 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวม แบบ ผด. 02/1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy