แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ แผนงานบริหารงานทั่วไป ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ งบประมาณ หนวยงานที่ ดําเนินการ (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงตามสายพรอมติดตั้ง จํานวน 2 ระบบ บริเวณชุมชน 420,000 กองวิชาการและแผนงาน โดย 1 ระบบ ประกอบดวย บางตลาดพัฒนา 3 (รายได) นางสิริพร ฉิมผุด - ชุดลูกขายระบบกระจายเสียงทางไกล บริเวณชุมชน อัตโนมัติ (AUTO REPAS) จํานวน 1 ชุด พงศธรรมนิเวศน - เครื่องขยายเสียงไมต่ํากวา 500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง - เครื่องผสมเสียง จํานวน 1 เครื่อง - ลําโพงฮอรน ขนาดไมต่ํากวา 15 วัตต พรอม LINE จํานวน 5 ชุด - สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM . จํานวน 2,300 เมตร - วิทยุ AM+FM จํานวน 1 เครื่อง - ไมโครโฟนพรอมขาตั้งแบบสั้น จํานวน 1 ชุด - อุปกรณรวมในการติดตั้ง จํานวน 1 งาน - คาแรงงานในการติดตั้ง จํานวน 1 งาน บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 247 ไตรมาส 1 แบบ ผด. 02/1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy