แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ แผนงานบริหารงานทั่วไป ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ งบประมาณ หนวยงานที่ ดําเนินการ (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ลําโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 20 วัตต จํานวน 12 ตัว 78,000 กองวิชาการและแผนงาน แบบกลม ติดตั้งพรอมอุปกรณ โดยแยกเปน (รายได) นางสิริพร ฉิมผุด - จํานวน 4 ตัว บริเวณชุมชน ปากเกร็ดรวมใจ 2 - จํานวน 4 ตัว บริเวณชุมชน สวัสดิการ กทม. - จํานวน 4 ตัว บริเวณชุมชน ลานทอง 3 ชุดเครื่องขยาย มีแอมปในตัวขนาดไมนอยกวา 250 วัตต พรอม เทศบาลนคร 100,000 กองวิชาการและแผนงาน เสียงพรอมลําโพง ไมคลอยคู ยานความถี่ UHF มีบลูทูธในตัว ปากเกร็ด (รายได) นางสิริพร ฉิมผุด ชนิดกระเปาหิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 4 เครื่องขยายเสียง มีภาคขยายไมนอยกวา 500 วัตต เทศบาลนคร 162,500 กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 5 เครื่อง ปากเกร็ด (รายได) นางสิริพร ฉิมผุด 5 เครื่องบันทึกเสียง หนวยความจําเครื่องไมนอยกวา 4 GB เทศบาลนคร 10,000 กองวิชาการและแผนงาน พรอมชองใส MicroSD จํานวน 2 เครื่อง ปากเกร็ด (รายได) 770,500 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 248 เทศบาลนครปากเกร็ด รวม พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผด. 02/1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy